خانه پرسپولیس کارگزار پرسپولیس، اسپانسر می‌شود؟
بند قرارداد اهرم فشار علیه پرسپولیس