خانه استقلال تضادهای یک مدیر سابق در انتقاد از وزیر ورزش و مدیران فعلی استقلال  
بمب‌ بی‌چاشنی فتح‌ا… ‌زاده