خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی بلیت بازی ایران – عراق؛ ۵۰ هزار تومان