خانه اخبار میزبانی جام جهانی قطر اشتباه بزرگی بود
بلاتر: پلاتینی در برنده شدن قطر نقش داشت