خانه پرسپولیس نوبری: با بازی مقابل بحرین محاسبات عراق به هم خورد، آن‌ها از ما می‌ترسند
بشار پرسپولیس را خانواده خودش می‌داند