خانه اخبار بشار رسن در گفت و گو با پرسپولیس: پس از قهرمانی مذاکره می کنم؛+اولویت اول من تمدید با پرسپولیس است