خانه منهای فوتبالتوپ و تور بسته خبری منهای فوتبال/ از شکست نزدیک شعبانی مقابل اسنایدرِِ آمریکایی تا اردویی برای بعد از انتخابات