خانه پرسپولیس تغيير موضع سرپرست باشگاه دليلی غير از اصرار و پافشاری از بيرون دارد؟
بستن دست و پای پرسپوليس با قراردادهای تحميلی