خانه پرسپولیس بزیک: در سوپر مارکت بودم که اخراجم کردند /پرسپولیس به آرارات باخت ناراحت شدم