خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی نقدهایی که به انتخاب جدید عزیزی‌خادم وارد می‌شود
بزرگ‌تر از خورشیدی برای سرپرستی تیم‌ملی نداشتیم؟!