خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال با حضور رییس فدراسیون