خانه پرسپولیس برگزاری تمرین پرسپولیس در حضور اصحاب رسانه