خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی پرسش‌ها بسیار و پاسخ‌ها اندک هستند، تیم‌ملی خارج از انتظار ظاهر شد
برد و دیگر هیچ!