خانه اخبار برتری فقط دفاع اتوبوسی نیست / مجیدی بعد از ناکامی، کمبودها را دید؟