خانه اخبار طاهرزاده: بازی با نساجی فوتبال زیبایی می‌شود
برای پرسپولیس هم رکورد مهم است و هم میدان دادن به ترکیب جوانتر