خانه استقلال شکایت کورتریک از استقلال:
برای نادری رضایتنامه صادر نکردیم