خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری برای حضور در رقابت های جهانی و گزینشی المپیک در قزاقستان/ آخرین مرحله تمرینات آزادکاران از دیروز آغاز شد