خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری  برای حضور در رقابت های جهانی/ اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برگزار شد