خانه لیگ برترتراکتور استعفا يا برکناری فيروز کريمی؛ آنها به تغييرات عادت دارند!
بحرانِ تکراری در پرشورها