خانه اخبار بجای اطلاعیه، تصمیم قاطعانه داشته باشند؛ صادقی: هر روز یک تصمیم برای بازی‌ها می‌گیرند