خانه پرسپولیس تنها درخواست پرسپوليس از كميته انضباطي
با ما همان باشید که با دگرانید