خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری با لغو جام جهانی کشتی،  جام باشگاههای جهان در ایران  برگزار می شود؟!/ دیپلماسی ورزشی قوی نیاز است