خانه اخبار با شکایت دخسوس، ماشین سازی از ۳ پنجره نقل و انتقالاتی محروم شد