خانه اخبار با شعار با رسانه خود افتخار کسب کنید; فدراسیون جهانی ورزش برای خبرنگاران و رسانه ها تاسیس شد