خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری با حکم رئیس فدراسیون کشتی/ محمد بناء بعنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی منصوب شد