خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری با حکم رئیس فدراسیون کشتی/  علی اکبر جیره سرایی بعنوان رئیس کمیته پیشکسوتان منصوب شد