خانه پرسپولیس غُر زدن برای گرفتن امتیاز، توهین و بهانه برای توجیه عملکرد
با این رقیبان(!) قهرمان نشویم چه کنیم؟ / پرسپولیس و قهرمان و «پیروزیم» و آن‌ها «بازنده»