خانه پرسپولیس با اعلام پیروانی؛ پرسپولیس احتیاجی به جذب بازیکن جدید ندارد