خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری با ارسال نامه ای به فدراسیون های ملی انجام گرفت/ بیانیه رئیس اتحادیه جهانی کشتی درخصوص المپیک توکیو/ در مورد رقابت های گزینشی به تعویق افتاده، تصمیم گیری خواهد شد