خانه پرسپولیس توضیح باشگاه پرسپولیس درباره زمان ارسال لایحه دفاعی لک به کمیته انضباطی
باید به لک فرصت دفاع داده شود