خانه پرسپولیس رمز موفقیت پرسپولیس در آسیا
باهم برنده بودن