خانه پرسپولیس شکوری در تمرین سرخپوشان
باقری و یحیی پا به توپ شدند