خانه پرسپولیس باقری به عنوان مدیر و سرپرست پرسپولیس مقابل گل گهر انتخاب شد