خانه پرسپولیس باشگاه پرسپولیس: پروتکل‌های وزارت بهداشت باید اجرا شود