خانه پرسپولیس لایحه النصر علیه پرسپولیس علاوه بر نقل و انتقال در زمان پنجره بسته که مجوز حرفه ای باشگاهی نیز اشاره دارد
باز هم پای منابع داخلی در میان است