خانه اخبار باز هم صدای زنگ و بغض تلخ صبحگاه؛ ای دریغ آن رفت… / ای دریغ ما، دریغ مهر و ماه