خانه پرسپولیس حمید مطهری: با شکست النصر آسیا را شکست دادیم
بازی «کثیف» النصر را داخلی‌ها شروع کردند