خانه پرسپولیس عربشاهی: پرسپولیس کامل‌ترین تیم است
بازی با سپاهان ۴۰ درصد قهرمان را مشخص می‌کند