خانه استقلال ادعا و اعتراف تکان‌دهنده میلیچ؛ قراردادم را فسخ کرده بودم
بازی با بازیکن غیرمجاز؟