خانه پرسپولیس بازیکن پرسپولیس زیرتیغ جراجی می رود/نعمتی مشکلی برای تمرین ندارد