خانه لیگ یک پاشازاده: عنوان شدن این مسائل قبل از دیدار ما با پارس جنوبی نامطلوب‌ است
بازیکن دوپینگی: در حال حاضر بنایی می‌کنم / پاشازاده جوابم را نمی‌دهد