خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس یوسفی: کجای فوتبال مان ردیف است که فینال آسیا را ببریم؟
بازیکنِ ایرانی با اعصاب خراب به زمین می‌رود