خانه لیگ برترپدیده بازیکنان پدیده تمرین نکردند، مهاجری استعفا کرد