خانه اخبار بازیکنان مبتلا به کرونا در لیگ یک به میدان رفتند