خانه پرسپولیس کمیته استیناف حکم عدم صلاحیت کمیته تعیین وضعیت را ابطال کرد!
بازگشت پرسپولیس به خانه اول