خانه پرسپولیس همیشه اولین های خاص باعث می شوند دهه ها و بلکه قرن ها بگذرد و از آنها به بزرگی نام برده شود
بازگشت به شهر پوکر