خانه استقلال برای آقای شواليه که تا ديروز مدح و ثنای وزير سابق را می‌گفت و امروز از لفظ بابا مسعود استفاده می‌کند
باد، او را خواهد برد