خانه استقلال به بهانه آزار دوباره آن کودک برای تخریب پرسپولیس
ای کاش بیشتر برای انسان بودن تلاش کنیم