خانه اخبار ای اف اسی هم از خجالت پناهجویان کرونا درآمد؛ حالا بفرمایید شکایت کنید!