خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی پيروزي بر کره‌جنوبي ما را به دروزاه قطر 2022 نزديک مي‌کند
این رشته سر دراز دارد